درباره آوات

سالهایی که به من امید مهدی پور گذشت باعث شد به وضوح سیستم‌های درونی انسان و محیط را درک کنم
تا جایی که صدای اطرافم ، تصاویر و احساسات را به کنترل خود در بیاورم

شاید این ادعا معانی زیادی داشته باشد ، من به وضوح میگویم که تمرین و تلاش و درس و … باعث میشوند که ما تغییرات اساسی در زندگیمان ببینیم اما هرکس در زندگی نقطه عطف مهمی دارد
تمام انسانهای موفق ، من و خیلی از کسانی که خود را در آرامش و آرزوهایشان میبینند یک یا چند نقطه یا لحظه ی مهم در زندگیشان دارند
ما خانواده آوات میخواهیم نقطه عطف زندگی شما باشیم
پیدایش یک تفکر و یا آرزو به معنای این است که شما توان اجرای آن را دارید و در کنار آن توان نیاز به مراقبت و دانش و تجربه دارید ، پس آماده شوید که با هم تصمیم بگیریم ، مراقبت کنیم ، دانش بدست بیاوریم تا به تصمیم خود عمل کنیم .

110 دانشجو
2 دوره اموزشی